Zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 czerwca  2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) §6.1, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest obowiązkowe dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe:

1) Przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych o kubaturze brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową powyżej 1000 m3
2) Dla budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową w których występuje strefa zagrożenia wybuchem w tym dla stacji paliw płynnych, stacji gazu.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA (Dz. U. Nr 109, poz. 719) §6.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna zawierać:

1) Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
2) Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowychi gaśnic;
3) Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4) Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
5) Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi;
6) Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA (Dz. U. N109, poz. 719) §6.4 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja jest potwierdzeniem dla właściciela obiektu, firm ubezpieczeniowych, Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Opracowana dokumentacja opisowa i rysunkowa przechowywana jest w archiwum elektronicznym naszej firmy co pozwoli na sprawną aktualizację w przyszłości.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH