Każdy pracodawca przy zatrudnianiu nowego pracownika ma obowiązek niezwłocznego przeszkolenia go pod kątem ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy, zapoznania go z oceną ryzyka zawodowego      i przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie wstępne BHP przeprowadzane jest przez pracownika służby bhp. Pracownik, który odbył takie szkolenie wstępne do roku powinien odbyć szkolenie okresowe BHP.

Celem instruktażu ogólnego jest:

  • zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bhp i ppoż
  • zapoznanie pracownika z jego prawami i obowiązkami wobec pracodawcy wynikającymi z Kodeksu Pracy
  • zapoznanie pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy

Nasz specjalista d/s bhp przeszkoli Twoich nowych pracowników.

WAŻNE!
Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy).

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH