Kurs obejmuje zakres materiału zgodny z programem dla osób ubiegających się  o uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych) obejmujące wszystkie typy wózków  wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych w tychże wózkach.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach.

Kurs realizowany jest w oparciu o posiadany program nauczania zgodny z Decyzją Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Dz. U. Nr 70, poz. 640

Wydawane uprawnienia są bezterminowe oraz w pełni spełniają wymagania stawiane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Program kursu:

·         Typy stosowanych wózków jezdniowych,

·         Budowa wózka,

·         Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,

·         Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami,

·         Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,

·         Wiadomości z zakresu BHP,

·         Wiadomości o dozorze technicznym,

·         Informacje na temat bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych,

·         Praktyczna nauka jazdy oraz bezpieczna wymiana butli.

Po ukończeniu kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające:

– bezterminowe uprawnienia operatora wózków oraz bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych podnośnikowych

Szkolenie prowadzone jest według programu zatwierdzonego przez URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Zasady doboru uczestników szkolenia:

Uczestnik kursu powinien:

posiadać wykształcenie minimum podstawowe,

ukończone 18 lat,

posiadać dobry stan zdrowia

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne, wózek jezdniowy podnośnikowy.

Dodatkowe informacje:

Ilość godzin:

35

Ilość dni:

4-5

Miejsce szkolenia:

siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia

Cena kursu: 500 zł

+ Koszty egzaminu UDT ~200zł – opcjonalnie

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH