Nadzór bhp

STAŁY NADZÓR BHP NAD ZAKŁADEM PRACY

Naszą ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorstw prywatnych, jak i urzędów, placówek oświatowych czy organizacji samorządowych. Podejmujemy się współpracy zarówno z klientami polskimi, jak i zagranicznymi. Proponowana przez nas kompleksowa obsługa firm obejmuje: opracowanie niezbędnej dokumentacji bhp, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, doradztwo w zakresie prawa pracy,.

Ponadto przeprowadzamy wstępne i cykliczne szkolenia BHP dla pracowników, kursy przeciwpożarowe i udzielania pierwszej pomocy, organizujemy także kursy zawodowe.

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Podstawę prawną działalności służb BHP stanowi Kodeks pracy Art. 237 pkt.11 oraz przepis wykonawczy – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.)

W ramach świadczenia stałych usług bhp na rzez zakładów proponujemy:

 •  doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP,
 •  przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 •  bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji,
 •  pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP,
 •  szkolenia BHP (wstępne, okresowe – wszystkie grupy pracownicze),
 •  kontrola warunków pracy,
 •  prowadzenie postępowań wypadkowych (wypadki przy pracy oraz wypadki w drodze do i z pracy), stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • sporządzanie procedur, instrukcji procesowych i stanowiskowych BHP,
 • reprezentowanie pracodawców przed organami kontrolującymi (PIP, PIS),
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • dokonujemy analizy ergonomii stanowisk pracy,
 • dokonujemy analizy stanu technicznego maszyn i urządzeń,
 • dokonujemy analizy ryzyka zawodowego i sporządzamy stosowną dokumentację,
 • tworzymy tabele przydziału ochron osobistych i odzieży roboczej,
 • sporządzamy wykazy (np. prac wzbronionych kobietom, szkodliwych substancji chemicznych, prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej itp.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek zapewnienia właściwej realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym zapewnienia w zakładzie pracy służby BHP. Kodeks pracy precyzuje również formy, w jakich może funkcjonować służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z art. 23711 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy:

 1. Pracodawca prowadzący działalność zakwalifikowaną do wyższej niż 3 kategorii ryzyka – powierza zadania służby BHP:
  • pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, lub, w przypadku braku kompetentnych pracowników
  • specjalistom spoza zakładu pracy.
 2. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników obowiązek tworzy służby BHP, co przez organy kontroli jest rozumiane jako: „zatrudnia etatowego pracownika służby BHP”.

Wykaz stanowisk, na których mogą być zatrudnieni pracownicy służby BHP oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne, jakie powinien spełniać pracownik zatrudniony na danym stanowisku są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na życzenie klienta umowę można rozszerzyć o inne usługi.

 

DALMED” Doradztwo Szkolenia Outsourcing

 

 

 

 

 

 

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH