STAŁY NADZÓR BHP NAD ZAKŁADEM PRACY

 

1
Naszą ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorstw prywatnych, jak i urzędów, placówek oświatowych czy organizacji samorządowych. Podejmujemy się współpracy zarówno z klientami polskimi, jak i zagranicznymi. Proponowana przez nas kompleksowa obsługa firm obejmuje: opracowanie oceny ryzyka zawodowego, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, doradztwo w zakresie prawa pracy, a także stworzenie regulaminu pracy i wynagradzania. Ponadto przeprowadzamy wstępne i cykliczne szkolenia BHP dla pracowników, kursy przeciwpożarowe i udzielania pierwszej pomocy, organizujemy także kursy zawodowe.

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy BHP firmie zewnętrznej – specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

FIRMA w ramach podstawowej stałej umowy zapewnia:

a) szkolenia pierwszej pomocy, bhp i ppoż. (wstępne, okresowe),

b) kontrola ważności i aktualności szkoleń okresowych bhp, profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz innych zaleceń lub też wskazań lekarskich;

c) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach i nieprawidłowościach wraz zwnioskami zmierzającymi do ich likwidacji;

d) współdziałanie z pracodawcą w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

e) egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp, oraz ppoż.,

f) dokonywanie okresowych przeglądów placówki jej wyposażenia oraz otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy;

g) prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami pracowników, podejmowanie działania profilaktycznych w celu zapobiegania w przyszłości podobnym zdarzeniom;

h) dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;

i) sporządzenie do 31 grudnia każdego roku analizy stanu bhp za rok bieżący zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom oraz poprawę warunków pracy;

j) udział w reprezentowaniu firmy przed państwowymi instytucjami kontroli (Państwową Inspekcją

Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną);

Na życzenie klienta umowę można rozszerzyć o inne usługi.

 

DALMED” Doradztwo Szkolenia Outsourcing

 

 

 

 

 

 

 

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH