Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do profesjonalnej pracy jako opiekunowie osób starszych i chorych w zakresie opieki domowej nad ludźmi starszymi.              

Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć:

charakteryzować budowę i czynności organizmu człowieka,

charakteryzować starzenie się jako zjawisko biologiczne,

wyjaśniać podstawowe pojęcia w zakresie geriatrii i gerontologii,

charakteryzować choroby występujące u ludzi starszych,

– 

komunikować się z osobą starszą w sposób werbalny i niewerbalny,

– 

zaspakajać podstawowe potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne podopiecznego,

dbać o odżywianie podopiecznego zgodnie z zasadami higieny żywienia,

pielęgnować człowieka dorosłego długotrwale unieruchomionego w łóżku,

pielęgnować i usprawniać osoby po zabiegach operacyjnych,

postępować z ranami przewlekłymi,

udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,

podejmować działania poprawiające sprawność fizyczną i umysłową osoby starszej,

organizować podopiecznym efektywne spędzanie czasu wolnego.

 

 

Zasady doboru uczestników szkolenia:

Uczestnik kursu powinien:

– 

posiadać wykształcenie średnie, 

ukończone 18 lat,

posiadać dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem lekarskim) umożliwiający wykonanie pracy na stanowisku.

 

 

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: fantomy i materiały multimedialne

 

 

Dodatkowe informacje:

Ilość godzin:

50

Ilość dni:

5

Miejsce szkolenia:   

siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia

Materiały dydakt.:   

Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH