W ramach obsługi firm proponujemy Państwu min.:

  • Nadzór BHP
  • Nadzór PPOŻ.
  • Szkolenia bhp, ppoż., kadry, prawo pracy, pierwsza pomoc.
  • Szkolenia Wyjazdowe
  • Kursy Zawodowe (Wózki Widłowe, Suwnice, Szkolenia Medyczne i Administracyjne)
  • Ubezpieczenia Grupowe
  • Imprezy Integracyjne z połączeniem szkoleń
  • Pokazy Pierwszej Pomocy i Ochrony Przeciwpożarowej

Działamy na zasadach outsourcingu jako nowoczesnej metody zarządzania. Nasze oferty są zawsze przygotowywane po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta, jego specyfiką, rodzajem i rozmiarem działalności.

Obsługa BHP i PPOŻ.

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Podstawę prawną działalności służb BHP stanowi Kodeks pracy Art. 237 pkt.11 oraz przepis wykonawczy – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

W ramach świadczenia stałych usług bhp i ppoż. na rzez zakładów proponujemy:

 •  doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP,
 •  przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 •  bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji,
 •  pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP,
 •  szkolenia BHP (wstępne, okresowe – wszystkie grupy pracownicze),
 •  kontrola warunków pracy,
 •  prowadzenie postępowań wypadkowych (wypadki przy pracy oraz wypadki w drodze do i z pracy), stwierdzonych chorób zawodowych     i podejrzeń o takie choroby,
 • sporządzanie procedur, instrukcji procesowych i stanowiskowych BHP,
 • reprezentowanie pracodawców przed organami kontrolującymi (PIP, PIS),
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • dokonujemy analizy ergonomii stanowisk pracy,
 • dokonujemy analizy stanu technicznego maszyn i urządzeń,
 • dokonujemy analizy ryzyka zawodowego i sporządzamy stosowną dokumentację,
 • tworzymy tabele przydziału ochron osobistych i odzieży roboczej,
 • sporządzamy wykazy (np. prac wzbronionych kobietom, szkodliwych substancji chemicznych, prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej itp.).

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH