Naszą ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorstw prywatnych, jak i urzędów, placówek oświatowych czy organizacji samorządowych. Podejmujemy się współpracy zarówno z klientami polskimi, jak i zagranicznymi. Proponowana przez nas kompleksowa obsługa firm obejmuje: opracowanie oceny ryzyka zawodowego, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, doradztwo w zakresie prawa pracy, a także stworzenie regulaminu pracy i wynagradzania. Ponadto przeprowadzamy wstępne i cykliczne szkolenia BHP dla pracowników, kursy przeciwpożarowe i udzielania pierwszej pomocy, organizujemy także kursy zawodowe.
Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy BHP firmie zewnętrznej – specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.
FIRMA w ramach podstawowej stałej umowy zapewnia:

a) szkolenia pierwsza pomoc, bhp i ppoż. (wstępne, okresowe),
b) kontrola ważności i aktualności szkoleń okresowych bhp, profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz innych zaleceń lub też wskazań lekarskich;
c) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach i nieprawidłowościach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich likwidacji;
d) współdziałanie z pracodawcą w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
e) egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp, oraz ppoż.,
f) dokonywanie okresowych przeglądów placówki jej wyposażenia oraz otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy;
g) prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami pracowników, podejmowanie działania profilaktycznych w celu zapobiegania w przyszłości podobnym zdarzeniom;
h) dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
i) sporządzenie do 31 grudnia każdego roku analizy stanu bhp za rok bieżący zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom oraz poprawę warunków pracy;
j) udział w reprezentowaniu firmy przed państwowymi instytucjami kontroli (Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną);

h) oraz wielu innych…
Na życzenie klienta umowę można rozszerzyć o inne usługi.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH