Każdy pracownik oraz jego pracodawca muszą być świadomi zagrożeń wynikających z wykonywanych czynności w miejscu pracy.

Celem szkoleń bhp jest zaznajomienie pracowników z podstawowymi zasadami bezpiecznego organizowania własnego miejsca pracy i zmniejszania ryzyka potencjalnych zagrożeń.
Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku przeszkolenia pracownika z zakresu BHP wiąże się z pełnym poniesieniem odpowiedzialności  za  potencjalny wypadek w pracy oraz doznanie uszczerbku na zdrowiu pracownika. Konsekwencje prawne oraz odszkodowania niejednokrotnie doprowadzają zakłady pracy do upadłości, a na pewno mocno nadwyrężają budżety firm.
Dlatego staramy się aby nasze szkolenia przygotowywały pracowników do bezpiecznego podjęcia pracy na danym stanowisku, a pracodawca był pewny, że pracownik jest dobrze przeszkolony do  pełnienia swojej  funkcji.

OFERUJEMY SZKOLENIA:

  • wstępne BHP (instruktaż ogólny) dla wszystkich pracowników,
  • okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,
  • okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

TWORZYMY ZEWNĘTRZNĄ SŁUŻBĘ BHP – PPOŻ – PIERWSZA POMOC (OUTSOURCING)

Powierzając nam nadzór nad swoją firmą uzyskują Państwo swojego specjalistę d/s BHP, Inspektora d/s Ochrony Przeciwpożarowej, specjalisty d/s Ratownictwa Medycznego oraz dostęp do aktualnych przepisów i bezpłatnego doradztwa z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa technicznego UDT, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy w Twoim zakładzie pracy.

Przeprowadzamy postępowania i tworzymy dokumentację powypadkowa, ocenę ryzyka zawodowego, dokonujemy analizy bhp, audytów i kontroli w zakładach pracy, organizujemy szkolenia zawodowe.

Przeprowadzamy wstępne i cykliczne szkolenia BHP dla pracowników, kursy przeciwpożarowe i udzielania pierwszej pomocy, organizujemy także kursy zawodowe.

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Podstawę prawną działalności służb BHP stanowi Kodeks pracy Art. 237 pkt.11 oraz przepis wykonawczy – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.)

W ramach świadczenia stałych usług bhp i ppoż. na rzez zakładów proponujemy:

  •  doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP,
  •  przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  •  bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji,
  •  pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP,
  •  szkolenia BHP (wstępne, okresowe – wszystkie grupy pracownicze),
  •  kontrola warunków pracy,
  •  prowadzenie postępowań wypadkowych (wypadki przy pracy oraz wypadki w drodze do i z pracy), stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
  • sporządzanie procedur, instrukcji procesowych i stanowiskowych BHP,
  • reprezentowanie pracodawców przed organami kontrolującymi (PIP, PIS),
  • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
  • dokonujemy analizy ergonomii stanowisk pracy,
  • dokonujemy analizy stanu technicznego maszyn i urządzeń,
  • dokonujemy analizy ryzyka zawodowego i sporządzamy stosowną dokumentację,
  • tworzymy tabele przydziału ochron osobistych i odzieży roboczej,
  • sporządzamy wykazy (np. prac wzbronionych kobietom, szkodliwych substancji chemicznych, prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej itp.).
  • organizujemy szkolenia zawodowe

WIĘCEJ W ZAKŁADCE USŁUGI BHP i PPOŻ.- OBSŁUGA FIRM

“DALMED” Doradztwo Szkolenia Outsourcing

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH