320487 282411031869553 677291678 nOrganizujemy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej szkolenie ppoż. przeprowadzamy  u Klienta, w miejscu gdzie pracownicy wymagający przeszkolenia i na co dzień pracują. Jest to związane z usytuowaniem dróg ewakuacyjnych, dróg pożarowych oraz tym, iż podczas szkolenia ppoż. szczególnie scharakteryzowany zostanie sprzęt ppoż (tj. gaśnice, hydranty, oznakowanie ewakuacyjne itp.) zastosowany w obiekcie Klienta. Udostępniamy sprzęt gaśniczy do praktycznego gaszenia pożarów.  Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich grup zawodowych.

Tematyka szkolenia ppoż. obejmuje m.in.:

  • Zagrożenie pożarowe w obiekcie, przyczy­ny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
  • Zadania i obowiązki pracowników w za­kresie zapobiegania pożarom, podstawy prawne
  • Zadania i obowiązki pracowników w wy­padku powstania pożaru, podstawy prawne
  • Ewakuacja ludzi, sposoby i środki ewaku­acji
  • Podręczny sprzęt gaśniczy, umiejętność praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

Zgodnie z art. 2091 znowelizowanej Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460 z 2008 r.) pracodawca jest obowiązany do wyznaczenia oraz przeszkolenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH