Na szczególną uwagę pracodawców zasługują stanowiska robotnicze, na których występuje najwięcej zagrożeń związanych z wykonywaną pracą i najczęściej dochodzi do wypadków.
Pracownicy oprócz przepisów i zasad BHP uczą się sprawnego postępowania w razie wystąpienia zagrożenia czy wypadku oraz metod ochrony przed zagrożeniami zgodnie z ryzykiem zawodowym występującym na ich stanowisku pracy.
Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 3 lata, a gdy są to stanowiska, na których występują szczególne zagrożenia – nie rzadziej niż raz na rok.

Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych w formie instruktażu.

Jako dodatek udostępniamy materiały ze szkolenia w formie e-learningowej.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH